หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

54.00 บาท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ฉบับ อญ.
(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ราคา : 54 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา  
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
ในด้านการจัดเก็บ การเผยแพร่ การแชร์ และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม
เรียนรู้เข้าใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต
เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีคลาวด์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งนักเรียนจะได้ศึกษา
และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับบทบาทที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายในปัจจุบันและอนาคต

EDIT