มมฐ. New Aha! English ป.1

99.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ระดับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ระดับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51
สื่อหลักที่รวมเนื้อหาทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
และแบบทดสอบประจำหน่วย ภายในเล่มเดียว (All in one) พร้อมแผนผังหน้าหน่วย
บอกคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่จะได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วย และมีรายการคำศัพท์
และความหมายในท้ายเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งครูและผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT