มมฐ.พระพุทธศาสนา ป.1

55.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ภายในเล่มเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแบบฝึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชาติไทย หลักธรรม แนวทางปฏิบัติต่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีจนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐาน และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT