มมฐ.ทัศนศิลป์ ป.1

45.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ภายในเล่มเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแบบฝึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปร่างและสิ่งของต่างๆ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ จนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐาน และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของสื่อฯ (สมศ.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT