มมฐ.ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

55.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี – นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี – นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ซึ่งจัดขึ้นบนพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและนำไปทดลองปฏิบัติจนเกิดการคิดเป็นทำเป็น ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ก่อให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของสื่อฯ (สมศ.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT