มมฐ.คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

115.00 บาท

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) กระตุ้นความสนใจก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวคิดและวิธีสอนของสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT