หนังสือชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม1 พว.

98.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต
การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
2. เน้นการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้การปฏิบัติและการใช้รูปภาพเชื่อมโยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์
จากนั้นจึงพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา
3. มีแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ซึ่งนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมได้ และมีท้าทาย
เพื่อกระตุ้น และปลุกเร้าการใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์ และยังมีแบบทดสอบเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน
เรื่องที่เรียนมาแล้ว และได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT