ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พว.

68.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 68 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-47-852-4

จุดเด่น/เนื้อหา
เนื้อหาครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม สวยงาม น่าสนใจด้วยภาพประกอบมากถึง 200 ภาพ มี weblinksสำหรับค้นคว้า แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิด 100 คะแนน และแบบทดสอบเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด 100 คะแนน มีการแบ่งคะแนนอย่างชัดเจน สะดวกต่อการคิดคะแนนเป็นร้อยละ พร้อมตารางประเมินผลการเรียนรู้ท้ายเล่ม เพิ่มแบบทดสอบท้ายเล่ม ช่วยทบทวนเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้

EDIT