ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พว.

80.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด  
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ณัฐพล บัวอุไร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  160 หน้า
ราคา :  80  บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-69-861-8

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้นําแนวคิดสําคัญ
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตร
2. การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ หรือผลการแก้ปัญหา
ที่ประสบความสําเร็จผ่านกระบวนการคิดเชิงคํานวณ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่สําคัญ อันจะทําให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
ในระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยี ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน ค้นหา และประเมินความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูลได้ และสามารถปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี รู้จักสิทธิ หน้าที่ กฎหมาย
ที่สําคัญทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้อื่น และป้องกันตนเองจากการถูกละเมิด
หรือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี
3. ได้นําการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม โดยเริ่มจากการฝึกวิเคราะห์เทคโนโลยี
แยกย่อยส่วนประกอบของเทคโนโลยีได้ ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว
ได้อย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และนําไปใช้งาน
ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชน
ให้มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรในระดับที่สูงขึ้นไป

EDIT