ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 พว.

108.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ บุบผโชติ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร, ดร.พรเทพ  จันทราอุกฤษฎ์, อาจารย์ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์, อาจารย์วิทยา อินโท
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 108 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-859-5

จุดเด่น/เนื้อหา  
จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วัสดุในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น และดาราศาสตร์และอวกาศ

EDIT