ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 พว.

92.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา  : 92 บาท
รหัสสินค้า : 885-451-22-866-2

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด
2. นำเสนอเนื้อหาโดยเน้นกระบวนการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน โดยเริ่มจากการนำเสนอเป็นรูปธรรม ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม
ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและเกิดทักษะการคิดคำนวณได้จริง
3.มีตัวอย่างแสดงวิธีคิดในการหาคำตอบอย่างเพียงพอและหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนก่อนทำแบบฝึกหัดหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้
4. แต่ละหัวข้อหรือในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ จะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างครอบคลุม ครบถ้วน ตรงตามตัวชี้วัด
5. สอดแทรกการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านไอคอนต่าง ๆ ได้แก่
* ทักษะการคิดตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์สอดแทรกในตัวอย่างหรือในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การคิดเชิงเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
* มีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางหาคำตอบให้กับผู้เรียน ก่อนการทำแบบฝึกหัด
* มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนและกิจกรรมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมก่อนแล้วจึงสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง
* มีกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สอดแทรกในตัวอย่างหรือสอดแทรกในโจทย์ปัญหา
* มีกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* มีจุดประกายโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางในการทำโครงงานที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* มีกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนควบคู่
ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ
6.มีบัญชีคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน
7. มีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบทุก 1-2 หน่วยการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด และรองรับแนวข้อสอบ O-NET
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ หลังจากได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

EDIT