ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม2 พว.

115.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด   
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 115 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-854-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาและความคิดรวบยอด โจทย์เสริมทักษะ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบฝึกทบทวน ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ

EDIT