ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 พว.

108.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 108 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-79-898-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1.  จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.  การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาและความคิดรวบยอด
โจทย์เสริมทักษะ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบฝึกทบทวน ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ

EDIT