ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (พว.)

85.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. ชุดกิจกรรมเนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด ฝึกผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดแทรกวิธีคิดต่าง ๆ มีกิจกรรมเป็นแผนภาพ สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีใบงานทุกกิจกรรม สามารถนำใบงานมาประเมินผลและให้ผู้เรียนเก็บเป็นแฟ้มสะสมงานได้ มีกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความรู้เพิ่มเติม เป็นความรู้ที่เพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียนให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. จุดประกายโครงงาน เป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปทำโครงงานได้
6. กิจกรรมการสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปสุดท้ายของการเรียนรู้
7. มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4 สีสวยงาม
8. เว็บไซต์แนะนำ เป็นเว็บไซต์แนะนำให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน
9. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง
10. แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วย
11. ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนของผู้เรียนโดยการประเมินผ่านและไม่ผ่านประเมินตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT