ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ป.5 (พว.)

92.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เนื้อหาและกิจกรรมครบถ้วนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. นำเสนอวรรณคดีให้น่าอ่านด้วยภาพการ์ตูน 4 สี ส่งเสริมจินตนาการและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน
4. มีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่จัดตามแนว Backward Design เต็มรูปแบบ ซึ่งมีทั้งหน่วยการเรียนรู้ของหลักภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่เป็นทักษะการใช้ภาษา และหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี
5. หน่วยการเรียนรู้ของหลักภาษาทุกหน่วยจะมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ มีสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีคำศัพท์พื้นฐานที่ควรเรียนรู้ และกิจกรรมให้ฝึกฝนอย่างเป็นกระบวนการ
6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. มีจุดประกายโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงงานของตนเองได้
8. ทุกหน่วยการเรียนรู้มีกิจกรรมสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward Design
และมีแบบทดสอบให้ฝึกทบทวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT